pil
Hans Diderich Monrad
(1737-1793)
Otto Sommer Monrad
(1780-1863)

Ditlev Gothardt Monrad
(1811-1887)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Ukendt

Ditlev Gothardt Monrad

  • Født: 24 Nov. 1811, København Vor Frue sogn, Københavns amt
  • Dåb: 17 Jan. 1812, København, Vor Frue kirke (Domkirken) 1
  • Ægteskab (1): Ukendt 1 Apr. 1840 i København, Sankt Petri (tyske) Kirke
  • Død: 28 Mar. 1887, Nykøbing Falster sogn, Falster Sønder herred, Maribo amt i en alder af 75 år
  • Begravet: 4 Apr. 1887, Nykøbing F., Østre kirkegård (Ny Kirkegård), Maribo amt 2 3
Billede

  Notater

D.G. Monrad, biskop og politiker.
Biografi i Dansk Biografisk Leksikon D.G.Monrad

  Forskningsnotat:

en frøken Sophie Monrad i Hummeltofte, 1867 fadder til datterens Adas søn - kan være en datter eller hans søster

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• -. 4 kom til en Slægtning, Kjøbmand Kornerup i Præstø, i hvis Hus han tilbragte 6 glædeløse Aar. Ved Hjælp af en Indsamling det blev muligt at sætte ham i Vordingborg Latinskole. Der kom han i Huset hos daværende Adjunkt L. Westengaard, der tog ham med sig, da han 1 1/2 Aar efter blev Præst i Pedersborg og der forberedte ham til Studenterexamen

• Uddannelse, 1836. 4 theologisk Examen, men med en af disse bratte Vendinger, som hans Liv frembyder ikke faa Exempler paa, gav han sig til at studere orientalske Sprog, og allerede 1838 forsvarede han sin Afhandling for Magistergraden. I Sept. s. A. rejste han med Stipendium til Paris, hvor han studerede semitiske Sprog

• -. 4 kom hurtig til at staa i det liberale Partis forreste Række, først med Udgivelsen af de , derefter som Medlem af Redaktion

• -, 3 Dec. 1839. 4 tilstede ved det Studentermøde, som Lehmann havde sammenkaldt til samme Dags Aften som Frederik VI døde - fra nu af tilhørte han det politiske Liv, kun i det kunde hans mangesidede Evner komme til deres Ret, kun i det kunde hans urolige Aand finde den Tilfredsstillelse, som en stille gejstlig eller videnskabelig Virksomhed ikke til fulde kunde bringe ham.

• Gift 1. gang: med Emalia Nathalia Lüthans, 1 Maj 1840, København, Sankt Petri (tyske) Kirke. 5 6 (1815-1871) født i København, døbt i Sankt Petri kirke, datter af murmester Johan Heinrich Lütthans og hustru Lovise Dorothea Borger

• -. 4 ved sit Giftermaal bliveer han Gaardejer i Kjøbenhavn og som saadan indvalgt i Borgerrepræsentationen 17/3 1841. Han fratræder redaktion men optog sin tidligere publicistiske Virksomhed i et større og betydningsfuldere Omfang end før i sine politiske Breve og senere i , hvis Redaktion han overtog fra Maj 1843 efter Hjemkomsten fra et halvt Aars Udenlandsrejse


• Erhverv, 1846-1848. 4 7 sognepræst i Vester Ulslev, Maribo amt
efter forgæves at have søgt den nys oprettede Post som Direktør for Kjøbenhavns Skolevæsen, modtog da i 1846 F. M. Knuths Tilbud om at indstilles til Præst i Vester Ulslev paa Laaland, hvortil Besidderen af Knuthenborg havde Kaldsret

• -, 1846. 4 vælges i København til Medlem af Stænderforsamlingen

• -, 22 Mar. 1848. 4 indtraadte som Kultusminister i Martsministeriet, hvor det blev ham overdraget at udarbejde Udkastet til Grundloven, men han kom ikke til at forsvare det i den grundlovgivende Forsamling, thi allerede 15/11 1848 fratraadte Martsministeriet, og han kom ikke senere ved Valg ind i Forsamlingen

• -, 1849-1854. 7 8 Biskop for Laaland-Falsters Stift

• -, 1850. 4 valgtes han ind i Folketinget af Maribo Amts 4. Valgkreds, som han, paa en kort Afbrydelse nær i 1853, vedblev at repræsentere, indtil han 1865 nedlagde sit Mandat

• -, 1 Apr. 1855. 4 konstitueres (definitivt udnævnt 1. Dec. s. A.) som Overdirektør for Almue- og Borgerskolevæsenet og som Chef for Kultusministeriets 3. Departement, en Post, der oprettedes for ham. Men 6/5 1859 indtrådte han som Kultusminister efter faktisk at have bestyret dette Ministerium siden 31/8 1858 som Direktør. Ministeriet gaar af 2/12 1859. Man havde ved Hoffet haabet, at han vilde paatage sig at danne et nyt, men han afslog det og bestemte sig til at rejse til Paris

• Udmærkelse, 1859. 4 Danebrogsordenens Kommandørkors, 1864 dens Storkors

• -, Feb. 1860. 4 Kultusministeriet og interimistisk Indenrigsportefeuillen. I de 1 1/2 Aar, han forenede disse 2 Stillinger, viste han ret sin Evne til grundig at sætte sig ind i de forskjelligste Sager og sin forbavsende Arbejdskraft

• -, 31 Dec. 1863. 4 dannes det nye Ministerium med Monrad som Konseilspræsident og Finansminister

• -. 4 da det danske Slesvig var tabt var han legemlig og aandelig brudt og bestemte sig til foreløbig at flygte langt bort fra Verden og Politik, og hans Valg faldt paa det fjærne Ny Zeeland. Lyststedet Hummeltofte ved Frederiksdal, som han havde kjøbt 1854, solgte han nu. Med sin mærkelige Elasticitet og praktiske Sans fandt han sig til rette i det nye og møjsommelige Nybyggerliv. Han kjøbte Jord paa den nordlige Ø, byggede Hus, ryddede Skov, kjøbte Kreaturer, arbejdede selv, drog sine Fiskergarn, huggede og savede Brænde, læste med sine Børn, studerede Maorisk, kort sagt arbejdede fra Morgen til Aften. Paa denne Maade gjenvandt han sin fulde Sundhed, men dermed ogsaa Trangen til aandelig Virksomhed, saa at han bestemte sig til at vende tilbage til Civilisationen

• -, Dec. 1868. 4 afsejler med sin Familie, og i April 1869 kom han her tilbage. Snart gjenindtraadte han i gejstlig Virksomhed og tog atter fat paa sin litterær-politiske Virksomhed

• Erhverv, 1869-1871. 9 sognepræst i Vester- og Øster Brøndby, Københavns amt

• Erhverv, 1871-1887. 8 9 biskop over Lolland-Falster stift

• Gift 2. gang: med Emmy Vilhelmine Elise Tutein, 16 Feb. 1875, København, Vor Frelsers Kirke. 4 10 11 12
(1842-1894) enke efter byfoged Edv. Phil. Hother Hage, født i Damsholte, datter af cand. jur., proprietær Adoph Tutein og hustru Anna Echard

• -, 1881-1886. 4 medlem af folketinget, valgt i Middelfart

• Folketælling, 1 Feb. 1885. Engtoftevej 1, Forhus Stuen, Frederiksberg
73 år, Biskop - hans kone 52 år - hans datter Karen 27 år - en tjenestekarl og 2 tjenestepiger

• -, 1886. 4 trak sig tilbage og levede i Nykjøbing med sine Studier og i et lykkeligt Familieliv med sin Hustru. 28/3 1887 fandt man ham rolig død i hans Arbejdsstol


Billede

Ditlev gift 1. gang med Emalia Nathalia Lüthans 1 Apr. 1840 i København, Sankt Petri (tyske) Kirke.


Billede

Kilder


1 København Vor Frue kirkebog, 1805-1813 opslag 153.

2 Nykøbing kirkebog, 1885-1891 opslag 14.

3 www.gravsted.dk (Kendtes gravsted).

4 Bricka, C.F., udg.: Dansk biografisk Lexikon 1887-1905 (http://runeberg.org/dbl/).

5 Sankt Petri (tyske) kirkes kirkebog, 1813-1841 opslag 341(vielsen) + 1813-1825 opslag 284 (ægtefællens dåb).

6 Nykøbing kirkebog, 1868-1885 opslag 111.

7 Wiberg: "Almindelig Dansk Præstehistorie", 1867 (http://wiberg-net.dk).

8 Wikipedia.

9 Danmarks Præstehistorie 1869-1884 (www.rosekamp.dk).

10 København Vor Frelser kirkebog, 1869-1891 opslag 35 (vielsen).

11 Damsholte kirkebog, 1823-1844 opslag 238 (ægtefællens fødsel).

12 Frederiksberg kirkebog, 1892-1895 opslag 162 (ægtefællens død).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 29 Nov. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hannethogersen@webspeed.dk