pil
Jens Nielsen Bang
(1567-1643)
Margrethe Jensdatter Bang
(1616-1669)
Johan Erichsen Monrad
(ansl 1638-1709)

 

Familie

Johan Erichsen Monrad

  • Født: ansl 1638, Middelfart sogn, Vends herred, Odense amt 1
  • Død: 12 Apr. 1709, Sverige i en alder af ca. 71 år 1
Billede

  Notater

"var vistnok en begavet, men næppe nogen betydelig mand, og hans adkomst til at mindes beror nærmest på et af ham efterladt skrift, en væsentlig omkring året 1688 forfattet selvbiografi, som uden selv at gøre ringeste litterære prætension dog er et i flere henseender meget mærkeligt arbejde. Netop fordi forfatteren ikke skrev for offentligheden, er hans stil bleven så naturlig og utvungen, at det er et helt særsyn i hans tid. Og den er desuden på mærkelig måde malende."
(Dansk biografisk Lexikon (1887-1905) , med en betydelig omtale af selvbiografiens indhold)
En anden biografi i Dansk Biografisk Leksikon 1933-1944 Johan Monrad

  Fødselsnotat:

rimeligvis født 1638 i Middelfart, hvor Faderen da var Præst

Billede

  Begivenheder i hans liv:

• -, 1642. 1 flyttede han med Faderen til Kjøbenhavn og Aaret efter til Ribe. Efter Faderens Død 1650 blev han atter sendt til Kjøbenhavn og indsat i Skolen der, som styredes af M. Jørgen Eilersen, der var gift med hans Moster. Han blev Student 1656

• -. 1 efter at have taget Attestats blev han Hovmester for Rigsraad Otte Krags Sønner, og særlig med den yngste af dem, Niels, sluttede han et varmt Venskab. I Aarene 1672-76 rejste han udenlands og besøgte ved denne Lejlighed Tyskland, Italien, Frankrig og Nederlandene. Han havde gjort Regning paa ved Griffenfeld, som han kjendte, at faa en Ansættelse, naar han kom tilbage, men han kom lige hjem til Griffenfelds Fald, og da han herved mente sine Udsigter ødelagte for det første, rejste han igjen udenlands og kom denne Gang bl. a. ogsaa til England.

• -. 1 Allerede tidlig havde han i Otte Krags Hus gjort Bekjendtskab med Fru Mette Rosenkrantz til Hikkeberg og andre Godser i Skaane, en Søster til Otte Krags Hustru. Under et Besøg, som han i 1681 aflagde Fru Mette, blev han heftig forelsket i hendes smukke Datter af 3. Ægteskab, Mette Sophie Krabbe, og besluttede at vinde hende. Dette lykkedes ogsaa saa vel, at han allerede Aaret efter kunde lade sig vie til hende, men rigtignok foregik Vielsen uden hendes Moders Vidende og i Danmark, hvorhen Mette Krabbe havde fulgt nogle af sine Slægtninge.

• -. 1 Allerede i 1683 døde hans Svigermoder, og herved blev han, der i Anledning af Giftermaalet var bleven naturaliseret som dansk Adelsmand, stor skaansk Godsejer, skjønt Arven en Tid lang gjordes ham stridig af den svenske Regering. Han støttedes imidlertid i sine Krav af den danske Regering, der ogsaa paa andre Maader viste ham sin Gunst, bl. a. ved 1683 at udnævne ham til Landkommissær i Fyn og ved 1688 at gjøre ham (der i Forvejen var Kancelliraad) til Etatsraad. 1691 opgav han Landskommissærembedet og flyttede nu over til Skaane for ganske at ofre sig til Styrelsen af sine Godser, der vare stærkt behæftede, og af hvilke de fleste efterhaanden gik tabt for ham

• -. 1 Om hans senere Aar vides saa godt som intet. Han døde Natten mellem 11. og 12. April 1709 og blev begravet i Gjennerup Kirke, hvor hans Hustru (f 21. April 1708) Aaret i Forvejen var bleven nedsat.


Billede

Kilder


1 Bricka, C.F., udg.: Dansk biografisk Lexikon 1887-1905 (http://runeberg.org/dbl/).


Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 27 Nov. 2020 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af hanne.havnevej@gmail.com